ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Zushicage Vudosar
Country: Tunisia
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 7 July 2017
Pages: 463
PDF File Size: 3.88 Mb
ePub File Size: 14.21 Mb
ISBN: 691-3-65162-704-8
Downloads: 98312
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrikora

The dictionary section has over cross-referenced entries on important personalities, politics, economy, foreign relations, religion, and culture.

Bij enkele universiteiten stelt de faculteitsraad het reglement van de vakgroep vast, bij andere doet het vakgroepbestuur dit zelf. Zolang niet archisfwet Rijksarchieven verzelfstandigd zijn, blijven enkele centrale functies van de Rijksarchiefdienst bestaan.

De archiefwet in trefwoorden – Google Books

Doelstellingen van de selectie. Het adviseren van het college van bestuur en de bestuursraad omtrent aangelegenheden betreffende de Open Universiteit.

Het, gehoord de examencommissie en de opleidingscommissie, vaststellen, beoordelen en wijzigen van onderwijs- en examenregelingen. De Rijksarchiefdienst bestond uit een centrale directie, de elf Rijksarchieven in de provincie en het Algemeen Rijksarchief.

De documentaire neerslag die uit deze handelingen voortvloeit is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het overheids beleid op hoofdlijnen. Het verlenen van toestemming aan werknemers van 60 jaar om dagelijks een half uur korter te werken. Tevens kan de voorzitter op verzoek van de appellant een voorlopige voorziening treffen.

Het schorsen of vernietigen van besluiten van het faculteitsbestuur, de faculteitsraad en examencommissies wegens strijd met het recht of het algemeen of universitair belang. Het samenstellen van het bestuur van onderzoekinstituten of onder-zoekscholen. Het, na advies van het college van decanen en de faculteitsraad totbenoemen van hoogleraren.

The data set used in the links project is described in. De beheerseenheden zijn o. During its visit to the Archiefwet Netherlands, the Cultural Heritage Inspectorate investigated how the local agencies which manage archives operate and what they need to observe the requirements for archive management imposed by this Archive Act.

  CATETER NASOGASTRICO PDF

Archiefwet 1995 pdf files

Het initiatief voor de oprichting van een archievwet zal uitgaan van vakgroepbesturen, bovendien zal de faculteitsraad niet tot instelling overgaan dan na intensief overleg met betrokken vakgroepbesturen. Jaarlijks verwerven we ‘nieuwe’ archieven, stukken die op grond van Archiefwet overgedragen moeten worden.

In de loop der tijd ontwikkelden het Algemeen Rijksarchief en archiefwt Rijksarchieven in de provincie zich van archiefbewaarplaats van alleen de overheidsinstellingen uit hun ambtsgebied tot historische onderzoeksinstellingen waarin een breed scala aan bronnen en diensten werd aangeboden.

Artikel 2 Toon relaties in LiDO. Het besluiten op bezwaarschriften ter zake van de uitvoering van bepalingen in het promotiereglement.

In het basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag 9195 handelingen verdeeld in te bewaren en op termijn te vernietigen documentaire neerslag. Het vaststellen van opleidings- en begeleidingsplannen voor assistenten in opleiding. Het bepalen van standpunten voor multilateraal overleg met de minister over aangelegenheden van algemeen beleid met betrekking tot de afchiefwet overleg Hoger Onderwijs Kamer.

Het beslechten van geschillen tussen universitaire organen ten aanzien van het beheer. Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, jaarlijks goedkeuren van onderzoekprogramma’s van vak- en werkgroepen. Een en ander is de opvolger van de onderzoeksbeoordelingen in het kader van de voorwaardelijke financiering. Het op het Wetenschappelijk Onderwijs Stb. In die gevallen zal voor de arhiefwet ‘faculteitsbestuur’ en ‘faculteitsraad’ respectievelijk ‘subfaculteitsbestuur’ en ‘subfaculteitsraad’ dan wel ‘clusterbestuur’ en ‘clusterraad’ gelezen moeten worden.

Translation of “Archiefwet” in English

Het doen van bindende uitspraken op en van werknemers tegen besluiten van of namens het stichtingsbestuur, van of namens het college van bestuur of van of namens de raad van bestuur waarbij zij in hun belang als werknemers zijn getroffen.

  DEMENCIA POR PRIONES PDF

Toch werd Berendse met ingang van 1 januari arcjiefwet tot directeur van het Nationaal Archief nadat hij zich bereid had verklaard om het diploma alsnog te halen. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Dat resulteerde in een toevloed van archieven van particuliere organisaties – verenigingen, stichtingen, kerken, bedrijven – en families en personen.

Het diensthoofd van ieder rijksarchief had de titel Rijksarchivaris, die van het Algemeen Rijksarchief heette algemene rijksarchivaris. Het vaststellen van archiefdet aanbeveling aan de minister voor de vacante functie van hoogleraar. Om de geschiedenis in zijn juiste proporties te kunnen bestuderen, is het dus ook van belang dat archieven van andere organisaties kunnen worden ingezien.

Beschikking van de Staatssecretaris van OenW van 31 meiUitleg, no. The Archiegwet Heritage Inspectorate also monitors compliance with the Archive Act Archiefwet at Central Government institutions which manage archives. Reglement medezeggenschapsraad; Reglement personeelsraad; Reglement studentenraad. Het adviseren van de universiteitsraad en het college van bestuur omtrent onderwerpen van algemene aard die verband houden met onderzoek.

Cultural Heritage Inspectorate visits Caribbean Netherlands – BES Reporter

Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland3e druk, Bussum, De jaarrekeningen worden aan de minister toegestuurd, maar zijn niet onderworpen aan diens goedkeuring. Het voorbereiden van regelingen voor het vestigen van bijzondere leerstoelen.

Ingeval de faculteitsraad een lid van het faculteitsbestuur tussentijds wil ontslaan moet het faculteitsbestuur worden gehoord. Toelichting Verslaglegging naar andere actoren srchiefwet het gevoerde beleid.

Author: admin